Free Stock Photo in High Resolution - Lake 3 - Lakes - Landscapes

>
Free Stock Photo of Lake 3 in High Resolution
Size: 600x800px, 69 KB, Author: Jon Sullivan