Free Stock Photo in High Resolution - Lake 2 - Lakes - Landscapes

>
Free Stock Photo of Lake 2 in High Resolution
Size: 800x601px, 70 KB, Author: Jon Sullivan